Gerçek Kişi

Tür Değişikliği (Şahıs Firmasının Şirkete Dönüşmesi)

Şahıs İşletmesinden Sermaye Şirketine Tür Değişikliğinde İstenen Evraklar

 1. Tescil Talebiyle ilgili Dilekçe (Ticaret Sicili için ayrı Oda Sicil için ayrı)

 2. Yeni türe ait şirket kuruluş evrakları (Bkz A.Ş. veya Ltd. Şti. kuruluş tescilinde gerekli evraklar)

 3. Tür değişikliğine karar verildiğine, tür değiştirme planının kabulüne ve tür değiştirme raporu hazırlamaktan muaf olduğuna dair şahsın beyanı (4 Adet)
  Not: Tür değiştirme raporu hazırlamaktan muaf olabilmek için şahsın KOBİ statüsünde olması gerekir bu şekilde bir durum yoksa tür değiştirme raporu hazırlanması gerekir. KOBİ STATÜSÜNDE OLAN İŞLEMLER İÇİN KOBİ RAPORU DÜZENLENMESİ GEREKİR.

 4. Tür değişikliği yapan işletmenin özvarlığının tespitinin ve şayet tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı malvarlığının bulunması halinde bunların gerçeğe uygun değerlerinin tespitinin yapıldığı YMM veya SMMM raporu. ( 2 Adet asıl ve bildirim yapılacak mercii sayısı kadar da fotokopi eklenmelidir.) Söz konusu özel sicile kaydı gereken mal ve hakların bulunmaması halinde ise; bu hususların olmadığını belirten Şahsın beyanı. (Madde 3 teki beyana ilave edilebilir.)

 5. Tür değiştiren işletmenin, tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların listesi, bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren beyan ( 3 adet asıl ve bildirim yapılacak mercii sayısı kadar da fotokopi eklenmelidir.)

 6. Tüzel kişiler için oda kayıt beyannamesi. 1 adet (Bu evrak sadece Oda Sicil Müdürlüğüne verilecektir.)

 7. Şahıs tarafından onaylanmış son bilanço ve gerektiğinde ara bilanço. (3 Adet)

  (Bilanço günüyle tür değiştirme raporunun düzenlendiği tarih arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarıldığı tarihten itibaren şirketin malvarlığında önemli değişiklikler meydana gelmişse ara bilanço çıkarılır.)

 8. Tür değiştirme planı (md. 185) (2 Adet)

  Tür değiştirme planının;

 • İşletmenin tür değiştirmeden önceki ve sonraki ticaret unvanını, merkezini ve yeni türe ilişkin bilgileri,

 • Yeni tür anonim şirket ise esas sözleşmesini; limited şirket ise şirket sözleşmesini,

 • Ortakların tür değiştirmeden sonra sahip olacakları payların sayısını, cinsini ve tutarını veya tür değiştirmeden sonra ortakların paylarına ilişkin hususları,

içermesi gerekir.                      

 

ÖRNEK

TÜR DEĞİŞTİRME PLANI

 

Şirketin tür değiştirmeden önceki unvanı                                             :

Şirketin tür değişikliğinden sonraki unvanı                                          :

Şirketin merkezi                                                                                       :

Şirketin yeni türü                                                                                      :

Yeni şirketin esas sözleşmesi

(MERSİS sistemindeki onaylanmış ana sözleşme bu kısma eklenecek, Bilgi amaçlıdır düzenleme esnasında bu ibareyi silin lütfen)

Ortakların tür değiştirmeden sonra sahip olacakları paylara ilişkin bilgi:

 

İşbu “tür değiştirme planı” …. tarihinde Türk Ticaret Kanununun 185 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.


NOT: Gerçek kişiden Tüzel Kişiliğe tür değişikliğinde Müteahhitlik Yapı Belgesi Tüzel Kişiliğe aktarılamamaktadır. Bu konu hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile görüşebilirsiniz.

Adres Değişikliği (Belediye Adres Değişikliği) Tescilinde Gereken Evraklar

BELEDİYE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİNDE MERSİS GİRİŞİ TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILMAKTADIR.

1. Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben Dilekçe

2. Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kent Bilgi Sistem Şube Müdürlüğü’nden alınacak; adres değişikliğinin belediye tarafından yapıldığına dair yazısının aslı (1 Adet asıl 1 adet fotokopi)

Not: Belediye Adres Değişikli yazısının konu kısmı Adres Değişikliği olacaktır. Adres tespiti konulu yazılar kabul edilememektedir.

Adres Değişikliği Tescilinde İstenecek Evraklar

ÖNEMLİ UYARI

İlk olarak adres bilgisinin MERSİS sistemine Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT)'a uygun olarak girişinin yapılması ve MERSİS'te çıkan adresin aynen karara yazılmış olması gerekmektedir.

MERSİS sistemine girilmiş olan adres ile dilekçeye yazılmış olan adres birebir aynı olmalıdır.

1. Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben Dilekçe

Faaliyet Konusu Değişiklik Tescilinde İstenecek Evraklar

1. Ticaret Sicil Müdürlüğüne hitaben Dilekçe

2. Vergi Dairesi’nden alınmış tüm iştigal konularını gösterir Mükellefiyet Durum Yazısı (2 Adet)

İşletme Devri (Halefiyet-Veraset) Tescilinde İstenecek Evraklar

T.S.Y. MADDE 51 - (2) Gerçek kişiye ait ticari işletmenin sahibinin ölümü durumunda, mirasçılardan birinin sildirme talebinde bulunması halinde ticari işletmenin kaydı silinir. Ticari faaliyetin devamında, mirasçıların muvafakatiyle aralarında kendilerinin de olabileceği yeni sahibi, söz konusu ticari işletmenin kendi adına tescil edilmesini isteyebilir.

1. Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne yazılmış Dilekçe

2. Gerçek kişinin ev ve iş adresi, iştigal konusu ve unvanını gösterir Ticaret Sicili Müdürü/Müdür Yardımcısı huzurunda atılmış üç imzalı Tescil Talepnamesi (2 Adet)

3. Mirasçılık Belgesi (Noter veya Mahkemeden 1 Adet)

4. Mirasçılardan alınmış noter marifetiyle düzenlenmiş Muvafakatname (Birden fazla varis olduğu durumda)

5. Vergi levhası fotokopisi  (2 Adet)

6. Gerçek kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi

İşletme Devri Tescilinde İstenecek Evraklar

İşletme devri tescil işlemlerinde “İşletme Devri Sözleşmesi”nin başvuraya “Belgeler” alanından eklenerek ilan metnine eklenerek gönderilmesi sağlanmıştır. Bu konuda ilgili belgenin kullanıcı tarafından başvuruya eklenmesi yönünde “İşletme Devri Sözleşmesini belgeler adımından yükleyebilirsiniz veya tescil sırasında ilgili TSM’ye ibraz edebilirsiniz.” uyarı mesajı oluşturulmuş olup, belgenin eklenmemesi halinde işlem tescil edilmemektedir. Bu durumda TSM tarafından ibraz edilen sözleşmenin belge olarak eklenmesi halinde tescil işlemi tamamlanacaktır.

Ticari İşletmenin Devrine İlişkin  (TSY-135/4)

a) İşletmenin bir gerçek kişi tarafından diğer bir gerçek kişiye UNVAN İLE BERABER devri halinde, o işletme ve unvana ait kayıtlardan yalnız devir sebebiyle değiştirilmesi gerekli olanlar değiştirilir.

b) İşletmenin bir gerçek kişi tarafından diğer bir gerçek kişiye UNVAN HARİÇ OLMAK üzere devri halinde ise eski unvan ve işletmeye ait bütün kayıtlar silinir. Yeni unvan altındaki işletme yeniden tescil işlemi yapılır. İşletme tescil edilirken eskisinin devamı olduğu, işletmenin eski MERSİS numarası ve unvanı kayıtlarda gösterilir. 

c) İşletmenin bir gerçek kişi tarafından bir ticaret şirketine devri halinde ise o işletmenin ve unvanın bütün kayıtları silinir ve ticaret şirketinin tabi olduğu hükümler uyarınca bu devir dolayısıyla şirketin sicil kayıtlarında değişiklik yapılması gerektiği takdirde sadece o değişiklikler yapılır.

d) İşletmenin sicile kayıtlı bir işletmesi bulunmayan bir dernek veya kamu tüzel kişisi tarafından devir alınması halinde de (b) bendi uygulanır.

 1. Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne yazılmış Dilekçe
 2. İşletme Devrine dair Noterden düzenlenmiş Devir Sözleşmesi (İşletme devrinin unvan Dahil mi yoksa Unvan Hariç mi devir edileceği mutlaka belirtilmelidir.) (2 Adet Noter Onaylı )
 3. Gerçek kişinin ev ve iş adresi, iştigal konusu ve unvanını gösterir Ticaret Sicili Müdürü/Müdür Yardımcısı huzurunda atılmış üç imzalı Tescil Talepnamesi (2 Adet)
 4. Devralan Kişiye Ait Vergi Levhası Fotokopisi  (2 Adet)
 5. Gerçek kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (1 Adet)

Kolay Birleşme Devir Olan Firma

1- Dilekçe (Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne ve Oda Sicil Müdürlüğü’ne hitaben 1’ er adet)

 2- Kolay birleşme sözleşmesi (Taraflarca İmzalı 2 adet)

 3- Son bilanço 

 4- Birleşme sözleşmesinin imzalandığı tarih ile bilanço günü arasında 6 aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarılmasından sonra, birleşmeye katılan firmaların malvarlıklarında önemli değişiklikler meydana gelmişse çıkarılacak ara bilanço (yönetim organı tarafından onaylı, denetime tabi firmalarda denetçi tarafından onaylı 2 adet) + Ara bilançoya göre yapılan değerlendirmeye ilişkin YMM veya SMMM raporu (2 adet)

 5- Birleşmeye taraf olan bir firmanın, sermayesiyle kanuni yedek akçeleri toplamının yarısı zararlarla kaybolmuş veya borca batık durumda olması halinde;
a)Birleşmeye taraf olan diğer firmanın kaybolan sermayeyi veya borca batıklık durumunu karşılayacak miktarda serbestçe tasarruf edebileceği özvarlığa sahip bulunduğu
b)Buna ilişkin tutarların, hesap şekli de gösterilerek, doğrulandığı YMM veya SMMM raporu (2 adet)

6- Birleşmeye taraf olan bir firmanın, sermayesiyle kanuni yedek akçeleri toplamının yarısı zararlarla kaybolmuş veya borca batık durumda olmaması halinde; Belirtilen durumların mevcut olmadığının doğrulandığı YMM veya SMMM raporu veya denetime tabi firmalarda firma denetçisi raporu (2 adet) 

 7- Firma alacaklılarına yapılacak çağrıya ilişkin hazırlanan ilan metni (İlki birleşme kararının tesciline ilişkin ilanla birlikte aynı sicil gazetesinde yayımlanması zorunlu olan yedişer gün arayla yapılacak “üç ilan” metni)

 8- Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olunması halinde, bu izin veya uygun görüş yazısı.

 9- Birleşmeye katılan firmalardan her birinin,
a) Sermayelerinin karşılıksız kalıp kalmadığının,
b) Şirket özvarlıklarının,
c) Alacaklıların alacaklarının tehlikeye düşmediğinin tespitine ilişkin YMM veya SMMM raporu (2 adet)

 10- Yukarıdaki raporda alacaklıların alacaklarının tehlikeye düşmediğinin gösterilmemesi durumunda, söz konusu alacakların teminat altına alındığına dair firma sahibinin beyanı (imzalı 2 adet)

Kuruluş ve Şube Kuruluş Tescilinde İstenecek Evraklar

KURULUŞ İŞLEMLERİNDE MERSİS ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILACAK, MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN ONAYINDAN SONRA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE ONAYLATTIRILACAK.

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben Dilekçe
   
 2. TTK Madde 40 kapsamında düzenlenmiş imza beyanı 2 adet
   
 3. Kuruluş İşlemi gerçekleştirilmeden vergi kaydının mutlaka oluşturulması gerekmektedir.
 4. Gerçek kişiler için Oda Sicil Müdürlüğü’ne verilmek üzere Oda Kayıt Beyannamesi (1 Adet)
   
 5. Eczacılar için Eczacılar Odasına Kayıtlı olduğuna dair belge (1 Adet asıl 1 adet fotokopi)
 6. 65 Yaş üzeri için AKLİ MELEKELERİNİN YERİNDE OLDUĞUNA dair doktor raporu 1 adet

 

ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Son düzenleme ile artık kişinin ayırt etme gücünün bulunmadığı konusunda tereddütte kalınırsa, kişinin okur-yazar olmaması ve ya Türkçe bilmemesi, sağır, dilsiz ve görme engelli olması durumunda şirket sözleşmesi ve imza beyannamesi müdürlüğümüzce tasdik edilecektir. Bu kapsamda

1. Kişinin ayırt etme gücünün bulunmadığı konusunda tereddüt te kalınırsa yetkili makamlardan şahsın ayırt etme gücünü haiz olduğuna ilişkin belge istenecektir.

2. Kişinin okur-yazar olmaması durumunda; 2 tanık ile birlikte mühür veya bir alet yada parmak izi kullanmak suretiyle imza alınarak evraklar hazırlanacaktır.

3. Kişinin Türkçe bilmemesi durumunda; bir tercüman eşliğinde imza alınarak evraklar hazırlanacaktır.

4. Kişinin Sağır, dilsiz ve görme engelli olması durumda;

Sağır ve dilsizler bakımından işaret dilinden anlayan bir tercüman

Görme engelliler için iki tanık ile beraber

Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne getirilmesi gerekmektedir.

Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye tacir denir. (TTK m.12)

Gerçek kişi tacirin ticaret unvanı kısaltılmadan yazılan ad ve soyadından meydana gelir. Ad ve soyadına T.T.K.’nun 46. maddesine uygun ekler yapılabilir. Unvanda; ortaklık bulunduğu izlenimini yaratacak çoğul ekler, başka kişilerin adları kullanılmamalıdır.

TTK MADDE 46-

(1) Tacirin kimliği, işletmesinin genişliği, önemi ve finansal durumu hakkında, üçüncü kişilerde yanlış bir görüşün oluşmasına sebep olacak nitelikte bulunmamak, gerçeğe ve kamu düzenine aykırı olmamak şartıyla; her ticaret unvanına, işletmenin özelliklerini belirten veya unvanda yer alan kişilerin kimliklerini gösteren ya da hayalî adlardan ibaret olan ekler yapılabilir.

(2) Tek başlarına ticaret yapan gerçek kişiler ticaret unvanlarına bir şirketin var olduğu izlenimini uyandıracak ekler yapamazlar.

(3) “Türk”, “Türkiye”, “Cumhuriyet” ve “Millî” kelimeleri bir ticaret unvanına ancak Bakanlar Kurulu kararıyla konabilir.

İşletme sahibinin velayet veya vesayet altında bulunması veyahut kendisine bir yasal danışman atanmış olması gibi ehliyeti ilgilendiren hallerde bu durum ve veli, vasi veya yasal danışmanın kimler olduğu tescil edilir. Bu durumların sonradan meydana gelmesi halinde de aynı hüküm uygulanır.

Merkez Nakli Tescilinde İstenecek Evraklar

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ DEĞİŞİYOR İSE BU İŞLEM YAPILACAK DEĞİŞMİYOR İSE NORMAL ADRES DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMİ YAPILACAKTIR.

Müdürlüğümüze yapılacak MERKEZ NAKLİ tescil başvurularında; ilk olarak adres bilgisinin MERSİS’ten Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT)'ye uygun olarak alınması ve hazırlanacak olan evraklara MERSİS’ten UAVT'ye göre alınmış olan adresin yazılması gerekmektedir.

ADRES OLARAK İKAMET ADRESİNİN GÖSTERİLMESİ DURUMUNDA MÜLK SAHİBİNİN (KAT MALİKLERİNİN) VE İLGİLİ BELEDİYENİN OLUR YAZISININ GETİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben Dilekçe
 2. TTK Madde 40 kapsamında düzenlenmiş imza beyanı 2 adet
 3. Oda sicil müdürlüğüne verilmek üzere Oda Kayıt Beyannamesi (1 Adet)
 4. Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden alınmış Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin 111'nci maddesi gereğince tanzim edilen belge ve ekleri (1 adet Asıl 1 adet fotokopi)
 5. Yeni vergi dairesini gösterir Vergi Levhası (2 adet fotokopi)

Not: 111. Madde Belgesinin geçerlilik süresi alındığı tarih itibariyle 1 aydır.

Sermaye Artırımı Tescilinde İstenilen Evraklar

1. Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben Dilekçe

Sigorta Acenteliği Tescilinde İstenecek Evraklar

1. Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben Dilekçe
2. Sigorta şirketi tarafından hazırlanan noter onaylı Vekaletname  (1 Adet)

Acentelik vekaletnamesi MERSİS'e yüklenmelidir.

Birden fazla acentelik vekaletnamesi tescil olacak ise her birisi ayrı ayrı tescil ettirilmelidir.

Sigorta Acentelik Fesih Tescilinde İstenecek Evraklar

1. Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben Dilekçe

2. Sigorta şirketi tarafından hazırlanan noter onaylı Fesihname veya Azilname (1 Adet)

Şube Terk İşlemi Tescilinde İstenecek Evraklar

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne yazılmış Dilekçe (1 Adet )
 2. Vergi dairesinden kapanış Yazısı (1 Adet Asıl 1Adet Fotokopi)
 3. Oda Sicil Müdürlüğü’ne hitaben yazılmış Dilekçe (1 Adet)

Terk İşlemi Tescilinde İstenecek Evraklar (Ticareti Bırakma)

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne yazılmış Mal Beyanı ve Dilekçe (1 Adet )
 2. Mükellefiyet durum yazısı (1 Adet Asıl 1Adet Fotokopi)
 3. Oda Sicil Müdürlüğü’ne hitaben yazılmış Dilekçe (1 Adet)

Terk İşlemi Tescilinde İstenecek Evraklar (Ölüm Nedeniyle)

MAL BEYANI VE DİLEKÇE VARİSLERDEN BİRİ TARAFINDAN İMZALANMALIDIR.

 1. Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne yazılmış Mal Beyanı ve Dilekçe
 2. Mirasçılık Belgesi (Noter veya Mahkemeden) (2 Adet Fotokopi)
 3. Oda Sicil Müdürlüğü’ne yazılmış Dilekçe (1 Adet)

Terk İşlemi Tescilinde İstenecek Evraklar (Mutabakat Komitesi Kararıyla)

1- Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben yazılmış dilekçe
2- Ticaret İl Müdürlüğünden alınmış Mutabakat Komitesi kararı 2 Adet Suret

Ticari İşletme Rehni Tescilinde Gerekli Evraklar

NOT 1: Ticari işletme rehni tescili 01.01.2017 tarihi itibariyle taşınır rehni kanunu kapsamında noterler aracılığı ile yapılacaktır.

NOT 2: Daha önceden tescil edilmiş rehnin fekki için rehin alacaklısının noter onaylı dilekçesi ile tescil talebinde bulunulmalıdır.

Unvan Değişikliği Tescilinde İstenecek Evraklar

DİKKAT: TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN UNVAN ONAYI ALMADAN İŞLEMLERE BAŞLANILMAMALIDIR.

 

 1. Ticaret Sicil Müdürlüğüne hitaben Dilekçe
 2. TTK Madde 40 kapsamında düzenlenmiş imza beyanı 2 adet


Not: Unvan ile birlikte iştigal konusu değişiklik işlemi yapılacaksa; EKLENMEK İSTENEN iş konuları öncelikle Vergi Dairesi’ne bildirilmiş olmalıdır.

Ad Soyad Değişikliği ve Yabancı Ortağın Türk Vatandaşı Olması

1. Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben yazılmış Dilekçe
2. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği